Önüm bilimleri

 • Mini reňkli doppler ultrases meýdanynda uly üýtgeşmeler girizdi

  Mini reňkli doppler ultrases meýdanynda uly üýtgeşmeler girizdi

  El bilen işleýän simsiz B-ultrases Maglumat döwründe, diňe bir döwrüň ösüşine sebäp bolýan uly maglumatlar bolman, eýsem düzgünleri bozýan gara tehnologiýalara-da ynanmaly.Mysal üçin, simsiz elde göterilýän ultrases.Bu suwy tanatmaga rugsat ediň ...
  Koprak oka
 • Giperbarik kislorod bejergisi - Bu nirede işleýär?

  Giperbarik kislorod bejergisi - Bu nirede işleýär?

  Giperbarik kislorod bejergisi näme?Bir atmosfera basyşyndan has ýokary gurşawda keselleri bejermek üçin ýokary kislorodyň dem almagyna giperbarik kislorod bejergisi diýilýär.Giperbarik kislorod gan üpjünçiligini we kislorod konsentrasiýasyny artdyryp biler ...
  Koprak oka
 • Kislorod bejergisiniň täze halanýan-giperbarik kislorod kamerasynyň bejergisi HBOT

  Kislorod bejergisiniň täze halanýan-giperbarik kislorod kamerasynyň bejergisi HBOT

  1).Kislorod ýaşaýşyň gözbaşydyr.Kislorod bejerginiň esasyny düzýär.Kislorod gündelik durmuşymyzda möhüm rol oýnaýar.Kislorod ýaşaýşyň gözbaşy, kislorod bejerişiň esasydyr.Kislorod ýetmezçilik etse, näme boljagyny bilýärsiňizmi?Newrologiýa bölümi: 1 ...
  Koprak oka
 • Ömri tygşytlaýan gahryman - awtomatlaşdyrylan daşarky defibrilýator

  Ömri tygşytlaýan gahryman - awtomatlaşdyrylan daşarky defibrilýator

  1. Awtomatlaşdyrylan daşarky defibrilýatoryň kesgitlemesi we onuň taryhy Elektrik togunyň defibrilýasiýasynyň gelip çykyşyny XVIII asyrdan alyp bolar.1775-nji ýyldan başlap, Daniýaly lukman Abildgaard birnäçe synag synaglaryny suratlandyrdy.Amaly defibriniň ösüşi ...
  Koprak oka
 • Giperbarik kislorod kamerasyny nädip saýlamaly?

  Giperbarik kislorod kamerasyny nädip saýlamaly?

  Giperbar kamera, giperbarik kislorod bejergisi üçin ýörite lukmançylyk enjamy bolup, dürli basyş gurşawyna görä howa basyşly kamera we arassa kislorod basyş kamerasyna bölünýär.Giperbarik bulam-bujarlygyň ulanylyşy ...
  Koprak oka
 • Köp parametrli näsag monitoryny nädip okamaly?

  Köp parametrli näsag monitoryny nädip okamaly?

  Döwrebap lukmançylygyň yzygiderli ösmegi bilen monitorlar ICU, CCU, anestezi operasiýa otaglarynda we hassahanalarda dürli kliniki bölümlerde giňden ulanylýar.EKG, ýürek urşy, dem alyş, gan kislorod bilen doýmak we gan basyşyna yzygiderli gözegçilik etmek ...
  Koprak oka
 • Tigirli oturgyjyň giriş we geljekki ösüş meýilleri

  Tigirli oturgyjyň giriş we geljekki ösüş meýilleri

  Häzirki jemgyýetde ilatyň garramagy tendensiýasy barha çynlakaýlaşýar we 65 we ondan ýokary ýaşly dünýä ilaty ýaş topara garanyňda has çalt ösýär.COVID-19 yzygiderliliginiň täsirini goşuň.Maýyplar üçin oturgyçlara bolan isleg we olary dikeltmek ...
  Koprak oka
 • Täze model arassa gaty giperbarik kislorod palatasy

  Täze model arassa gaty giperbarik kislorod palatasy

  COVID-19 hemmämiz üçin, esasanam wirusa ýokaşan adam üçin ýaşaýyş durmuşyny üýtgetdi.Täze koronar pnewmoniýa wirusy bilen ýokaşan hassalaryň köpüsinde ganyň kislorod bilen doýmagy pesdir.Bu hili hassalar üçin kislorod üpjünçiligi gaty zerur ...
  Koprak oka
 • Gan basyşynyň gözegçisi

  Gan basyşynyň gözegçisi

  Häzirki wagtda barha köp adam durmuşy üçin uly basyş duýýar we saglyklaryna has köp üns berip başlaýar.Şeýlelik bilen, käbir adamlar oksimetr, gan basyşy we termometr ýaly sagdynlygyny barlamak üçin öýde käbir öý lukmançylyk enjamlaryny satyn alardylar.Bu gün geliň ...
  Koprak oka
 • Barmak oksimetr stilini nädip saýlamaly?

  Barmak oksimetr stilini nädip saýlamaly?

  COVID-19 ýaýramagy bilen has köp adam wirusa ýokaşdy.Hatda adamlar wirusdan halas boldular, henizem durmuşy bilen dowam etdirýärler.Şonuň üçin oksimetr agyr ýokaşan hassalar üçin zerur bolýar.Elbetde, edip bilersiňiz ...
  Koprak oka