• abnner

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

LANNXŞen Zhen şäherinde (Hytaýyň ýokary tehnologiýa merkezi) ýerleşýän Bio & Med Co., Ltd.

LANNXmüşderimizi hünär, innowasiýa we ýokary hilli önüm bilen üpjün etmegi maksat edinýäris.saglygy goraýyş pudagyna gowy düşünýändigimize esaslanyp, LANNX dürli saglygy goraýyş talaplary üçin umumy çözgüt berip biler.

Ahyrky çözgütimiz:

-Anti Covid-19 çözgüdi
- Keselhananyň saglygy goraýyş çözgüdi
- Öý saglygy goraýyş çözgüdi
-Kislorod üpjünçiligi ergini
- Reabilitasiýa çözgüdi
-Weterinariýa saglygy goraýyş çözgüdi

 

 

Esasy önümlerimiz:

- hassalar monitory, El bilen dolandyrylýan hassalar monitory, EKG, B-ultrases, damar şekillendiriş, infuziýa nasosy, AED, impuls
-Oksimetr, gan basyşynyň gözegçisi, termometr, glýukoza ölçeýjisi, nebulizator, kislorod konsentratory, düwünçegiň doppleri, eşidiş enjamy, maýyplar oturgyjy, stetoskop
- Weterinariýa lukmançylyk enjamlary, öý haýwanlarynyň keselini anyklamak

Söwda belligimiz:
- Öýde ulanylýan enjam üçin “Dr.Hugo”
- Professional ulanylýan enjam üçin “LANNX”

LANNXgörüş, professional önümleri we hyzmatlary hödürleýär;has gowy we amatly müşderi tejribesini yzarlamak;ýokary durmuş we saglyk hilini ýokarlandyrmak;Saglygy dünýä bilen paýlaşmak we paýlaşmak.

Saglygy goraýyş pudagynda iň gowy hyzmatdaşyňyz bolup bileris, ahyrky çözgüt işiňiziň ösmegine we girdejiniň ýokarlanmagyna kömek eder.

Steril arassa otag eşiklerinde iki inersener / alym / tehnik komponentleri sazlamak we gözleg üçin mikroskoplary ulanýarlar.Elektron komponentleri öndürýän zawodda işleýärler.
Kompaniýanyň tertibi-2

Biziň markamyz

ofis1

LANNXgörüş, professional önümleri we hyzmatlary hödürleýär;has gowy we amatly müşderi tejribesini yzarlamak;ýokary durmuş we saglyk hilini ýokarlandyrmak;Saglygy dünýä bilen paýlaşmak we paýlaşmak.

蓝 启 生物 logo 定稿 源 0 210121

LANNXprofessional lukmançylyk enjamlary üçin biziň markamyzdyr.hünär ussatlygy, tehnologiýa, innowasiýa, ýokary hilli.

Dünýäniň dürli künjeklerinden ajaýyp lukmançylyk önümlerini paýlaýjylaryň ýa-da lomaý satyjylaryň bize goşulyp biljekdigine umyt edýäris we size aşakdaky goldawy berjekdigimize söz berýäris:
- Önümleriň we hyzmatlaryň yzygiderli innowasiýa tapgyry
- Dürli ssenariýalara laýyk önümiň doly çözgütleri
- qualityokary hilli arzan bahaly alternatiwa
-Satyşdan soňky hünär hyzmaty
Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz we öz ýurduňyzda agent bolmak isleseňiz, sag tarapdaky düwmä basyň - >>

LOGO 1

DR.HUGOöý lukmançylyk enjamlary üçin markamyz.Professional, dostlukly, ygtybarly, takyk.ices diýmekdir, öý haýwanlary bilen baglanyşykly önümlerimiz hem bar.

Üstünligimiz

Çözüwiň soňy

Çözüwiň soňy

Saglygy goraýyş pudagyna, gözleg we gözleg ukybyna we baý önümçilik çeşmelerine gowy düşünýäris.

bularyň hemmesi belli bir sahna üçin müşderi seriýaly önümi we hyzmaty üpjün etmek üçin bize goldaw berýär,bir duralga üpjünçiligimüşderiniň çykdajylaryny azaltmagyna kömek etmek.

Custörite hyzmat

OEM / ODM + omöriteleşdirilen hyzmat

-OEM hyzmaty: önüm öndürýäris we müşderiniň markasyny önüme goýýarys, müşderä öz markasyny döretmäge kömek edýäris.
-ODM hyzmaty: gözleg we gözleg işlerini edýäris, müşderiniň islegine görä dizaýn edýäris we müşderiniň markasyny önüme goýýarys, müşderiniň adam çykdajylaryny azaltmagyna kömek edýäris.
-Custörite hyzmat: müşderiniň maglumatlary (marka, kompaniýanyň ady, salgysy, web sahypasy) bilen özboluşly paket, gollanma, listowka, bellik ect bilen üpjün edýäris, müşderä arzan bahadan we iň çalt usulda öz önümini almaga kömek edýäris.

Ibermäge taýyn aksiýa

Ibermäge taýyn aksiýa

Elmydama üpjün edýän önümimiz üçin ätiýaçlyk edýäris.

adatça ýer sargytlaryndan soň 2 günüň içinde müşderä iberip bileris.

Satuwdan soňky hünär hyzmaty

Satuwdan soňky hünär hyzmaty

Garaşsyz hünärmen toparymyz, ýörite e-poçta, satuw hyzmatyndan soň gyzgyn telefon bar.

toparymyz siziň soragyňyza jogap berer we arzdan soň 10 sagadyň dowamynda çözgüt hödürlär.

ygtybarly hyzmat e-poçta iberilenden soň:service@lannx.net

Şahadatnamalar

1656070735626

Önümçilik sahypasy